Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Tesatel, s.r.o. na základe § 42 ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.


Obchodné meno: Tesatel, s.r.o.
Sídlo: Ul. Pod Hradiskom 10, Závodie 394 • 010 04 Žilina
IČO: 36397725, IČ DPH: SK2020105758
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 12789/L

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou Tesatel, s.r.o. tvoria:

  • Internetové služby
  • Služby televízie

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Tesatel, s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 kalendárny mesiac.

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tomto linku.

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a digitálnej televízii a servisu koncového zariadenia zakúpeného/prenajatého od Poskytovateľa, prípadne partnerskej organizácie Poskytovateľa.

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používaniasú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Tesatel, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Prevádzkovom poriadku – INTERNET a v Prevádzkovom poriadku – TELEVIZIA.

Tesatel, s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Tesatel, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku poskytovaných služieb na tejto stránke. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Štandartne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

Každý zákazník má prístup do Zákazníckej zóny, kde môže bezplatne sledovať informácie ohľadom fakturácie, a párovania jeho platieb. V Zákazníckej zone sa nachádzajú aj kópie jednotlivých vystavených faktúr v PDF formáte. Tieto informácie sú zákazníkom posktované bezplatne aj v zákazníckom centre a prostredníctvom telefónnych kontaktov počas pracovných dní.